Via Carpatia na Podlasiu

Trwa budowa pierwszego w województwie podlaskim fragmentu międzynarodowej trasy Via Carpatia: odcinka S19 Haćki – Bielsk Podlaski. Ruszyła pod koniec września 2023r.

Via Carpatia czy też dokładniej: Via Carpathia to przebiegająca przez Polskę kluczowa trasa samochodowa łącząca północ i południe Europy. O korytarzu tym słyszymy już od lat. Powstały w 2006 r. pomysł drogi przecinającej Europę, która połączyłaby Litwę z Grecją, jest od lat stopniowo realizowany. Ukończona trasa pozwoli na szybszą i łatwiejszą podróż samochodem czy TIR-em przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję.

Odcinek na terenie naszego kraju będzie miał ok. 700 km. Budową w powiecie bielskim inwestycja wkracza na teren województwa podlaskiego

29 września 2023 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o rozpoczęciu prac. Dodatkową korzyścią wynikającą z tej inwestycji będzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Bielska Podlaskiego, gdyż obok miasta powstaną dwa węzły drogowe: Bielsk Podlaski Północ i Bielsk Podlaski Zachód.

Na początek, przejedźmy się wirtualnie powstającą Via Carpatią. Ustawiamy się w kierunku północ-południe i zaczynamy… Omijamy po zachodniej stronie wieś Haćki. Tu warto zwrócić uwagę, że w bliskim sąsiedztwie przebiegu nowej drogi (5 km) zaczyna się obszar Natura 2000 ‎‎„Murawy w Haćkach”. Dalej odcinek przebiega skrajem lasu, po stronie zachodniej wsi ‎Proniewicze. W tym rejonie trafiamy na węzeł Bielsk Podlaski Północ, który będzie umożliwiał wjazd od strony ‎północnej do miasta. Potem trasa S19 przekracza linię kolejową nr 32 Białystok – Czeremcha i drogę ‎powiatową 1575B dochodząc do Bielska Podlaskiego i omijając go po stronie zachodniej. W ogólnym ujęciu, trasa główna ‎została poprowadzona pomiędzy miejscowościami Bielski Podlaski, a Augustowo, gdzie przecina drogę wojewódzką DW659, ‎rzekę Lubkę, a następnie drogę krajową nr 66. W miejscu przecięcia S19 z DK66 przewidziano węzeł Bielsk Podlaski Zachód, tu – w rejonie węzła – zaprojektowano ‎Obwód Drogowy Bielsk Podlaski na potrzeby utrzymaniowe zarządcy drogi. Końcowy odcinek biegnie skrajem lasu, omijając po stronie zachodniej ‎wsie Piliki oraz Knorydy. Stop przejażdżka. Start budowa.

Uroczyste rozpoczęcie budowy, wbicie łopaty odbyło się 29. września 2023 r. Od lewej: Andrzej Paleczek – inspektor nadzoru (drogi), Andrzej Dojlida – inżynier rezydent, Adrian Kamieński – inspektor nadzoru (mosty), Przemysław Niezgoda – kierownik robót sekcyjnych mostowych, Mariusz Ptasiński – kierownik robót sekcyjnych drogowych, Paweł Janicki – dyrektor Rejonu Budimex SA, Robert Gromala – dyrektor kontraktu, Grzegorz Wróblewski – kierownik robót sekcyjnych drogowych, Małgorzata Kowalczuk-Brzostowska – kierownik projektu – GDDKiA O/Białystok, Bartosz Sokołowski – kierownik budowy, Jakub Jeka – kierownik robót mostowych, Kinga Retel – kierownik działu technicznego Budimex SA, Łukasz Budziński – główny specjalista inżynier mostowy, Joanna Jakowczyk – kierownik robót drogowych, Justyna Stankiewicz – inżynier budowy mostowy, Monika Kołodziej- specjalista inżynier branżowy, Jakub Leszczyński – inżynier budowy drogowy i Przemysław Tkaczyk – specjalista inżynier drogowy

‎Zadaniem wykonawcy jest wybudowanie drogi ekspresowej S19 o długości 9,009 km oraz drogi krajowej DK66 o długości 2,164 km. W ramach inwestycji powstaną cztery skrzyżowania:

– węzeł Bielsk Podlaski Północ – WB typu trąbka, ‎skrzyżowanie drogi krajowej nr 19 (docelowo drogi wojewódzkiej) z drogą ekspresową ‎S19;

– rondo średnie w ramach budowy węzła Bielsk Podlaski Północ, ‎skrzyżowanie drogi krajowej nr 19 (docelowo drogi wojewódzkiej) z łącznicami węzła;

– węzeł Bielsk Podlaski Zachód – WB typu półkoniczyna z dwoma średnimi rondami stanowiącymi elementy węzła, skrzyżowanie drogi krajowej ‎nr 66 (w swoim nowym przebiegu do istniejącej drogi krajowej nr 19) z drogą ‎ekspresową S19;

– skrzyżowanie typu czterowlotowe rondo średnie drogi krajowej nr 66 ‎łączące projektowane przełożenie DK66 z istniejącą drogą krajową 66.

Pięć nowych przejazdów „przejmie” kolizje istniejących dróg z drogą ekspresową S19. ‎Zbudowane będą dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren jak np. dojazdy do nieruchomości. Całość dopełni infrastruktura dla pieszych i rowerzystów, system odwodnienia drogi w tym m.in. przepusty pod drogami i zjazdami, zbiorniki ‎retencyjne i retencyjno-infiltracyjne.

Generalny wykonawca jest odpowiedzialny również za przebudowę odcinka DK66, który stanowi południową ‎obwodnicę Bielska Podlaskiego. W jej śladzie zaprojektowano rondo będące ‎połączeniem projektowanej DK66 z istniejącą DK66 oraz łącznicy węzła Bielsk Podlaski Zachód. ‎Nowoprojektowany odcinek drogi nr 66 będzie biec w kierunku południowo-wschodnim przecinając węzeł Bielsk Podlaski Zachód i dalej łącząc się z istniejącą drogą krajową nr 19 skrzyżowaniem typu ‎rondo.

W ramach ww. robót drogowych do wykonania będzie ok. 410 tys. m3 wykopów, 590 tys. m3 nasypów, 30 tys. m3 wymian, co daje ponad 1 mln m3 robót ziemnych. Przy robotach bitumicznych generalny wykonawca zużyje ponad 175 tys. ton mas bitumicznych. Z uwagi na wyjątkowo trudne warunki gruntowo-wodne w ciągu trasy głównej wzmocnienia drogowe jako kolumny CMC, kolumny DC/DR, wymiany gruntu, a także nasypy przeciążeniowe.

W ramach inwestycji powstaną 22 obiekty inżynierskie, w tym dwa duże przejścia dla zwierząt. Do ich realizacji wykorzystane będzie ok. 11 tys. m3 betonu oraz 1,4 mln kg stali.

Równolegle do robót drogowych, mostowych oraz branżowych, będą realizowane roboty konstrukcyjno-budowlane, obejmujące budowę Obwodu Drogowego na Węźle „Bielsk Podlaski Zachód” w skład, którego wchodzą:

– budynek biurowo-socjalny,

– budynek warsztatowo-garażowy z myjnią,

– parking dla pracowników i klientów OD oraz samochodów utrzymaniowych,

– magazyn soli,

– wiata na sprzęt,

– boksy na wolny skład materiałów.

Inwestycja stanowi duże wyzwanie dla generalnego wykonawcy zważywszy na fakt przyjętego rozwiązania korytarzowego trasy głównej drogi ekspresowej. Zakres inwestycji obejmuje swym zasięgiem przyszłe pasy drogowe trasy głównej i dróg niższych klas oraz teren ‎przeznaczony pod infrastrukturę towarzyszącą niezwiązaną z drogą (linie energetyczne, telekomunikacyjne).‎ Aby sprostać powyższym wymaganiom wykonawca musiał zastosować szereg rozwiązań projektowo-wykonawczych, które pogodzą ze sobą zarówno potrzeby społeczne, jak i środowiskowe. Do najciekawszych można zaliczyć:

  • Urządzenia Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem, czyli zintegrowanego systemu teleinformatycznego umożliwiającego zarządzanie ruchem poprzez bieżące informowanie użytkowników o warunkach ruchu. Projektowane rozwiązania zautomatyzują proces zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej zarządzanej przez GDDKiA, co będzie sprzyjać bezpieczeństwu ruchu na drodze zwiększając jego efektywność i komfort podróżowania.
  • Elementy ochrony środowiska w każdym obiekcie stanowiącym średnie i duże przejścia dolne ‎dla zwierząt, na użytek nietoperzy, wmuruje lub przyklei w ‎obiekt. Cegły dziurawki dla nietoperzy będą znajdowały się na lokalnych trasach ich przelotów i będą stanowiły dla nich miejsce schronień.
  • Wszystkie roboty budowlane są prowadzone pod stałym nadzorem przyrodniczym, który tworzy zespół przyrodników posiadających wiedzę z zakresu siedlisk przyrodniczych, ornitologii, chiropterologii, flory i fauny. Odpowiadają oni również za kontrolę wpływu prowadzonych robót na występujące w obszarze planowanej inwestycji, jak i na terenach bezpośrednio z nią sąsiadujących, gatunki flory i fauny oraz stwierdzone siedliska przyrodnicze, która zapobiega przed niewłaściwym prowadzeniem robót. Wykonano m.in. przeniesienia gniazda bociana poza zakres inwestycji w okolicach Węzła Bielsk Podlaski Północ.
  • W obszarze oddziaływania inwestycji zlokalizowano stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków – ‎Kurhan zwany „Łysa Góra” w miejscowości Haćki. Dodatkowo w ciągu trasy głównej przeprowadzono archeologiczne badania powierzchniowe. W ich trakcie zewidencjonowano licznie występujące stanowiska archeologiczne. Zgonie z uzyskaną opinią Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków obszary te zostały zabezpieczone pod archeologiczne badania sondażowe i wyłączone z prowadzenia robót budowlanych. Badania archeologiczne, na podstawie których odkryto ślady osadnictwa z okresu cesarstwa rzymskiego, a także ślady osady z okresu nowożytnego pochodzącego z okresu między XVI-XIX w.

– Nasza firma ma za sobą realizację wielu inwestycji drogowych o podobnych lub większych zakresach robót – mówi Robert Gromala, dyrektor kontraktu. – Mając za pewnik nasze duże doświadczenie na rynku krajowym, zrealizowanie odcinka Via Carpatia przez naszą kadrę inżynierską umożliwi osiągniecie kolejnego kamienia milowego w tworzeniu spójnej sieci drogowej na mapie Polski.

Inwestycja realizowana jest w systemie „Projektuj i Buduj”, który obejmuje wykonanie projektu i wybudowanie drogi łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Ma na to 36 miesięcy nie wliczając okresów zimowych. Przedsięwzięcie zostanie wykonane za 325.986.900 zł brutto.

Termin zakończenia budowy pierwotnie przewidziany był na III kwartał 2025 r. W związku z wydłużeniem czasu na wydanie decyzji ZRID termin zakończenia kontraktu ulegnie zmianie.

Barbara Klem, Robert Gromala – Budimex SA

Zdjęcia: Budimex SA, GDDKiA O/Białystok

Kierownik budowy: Bartosz Sokołowski
Kierownicy robót drogowych: Joanna Jakowczyk, Grzegorz Wróblewski i Mariusz Ptasiński
Kierownicy robót mostowych: Piotr Stachera i Jakub Jeka
Kierownicy robót branżowych: Jakub Stachura i Krzysztof Mróz
Kierownicy robót konstrukcyjno-budowlanych: Marta Rusiłowicz i Piotr Sienkiewicz
Dyrektor kontraktu: Robert Gromala
Inspektor nadzoru specjalności drogowej: Piotr Horosz
Inspektor nadzoru specjalności mostowej: Adrian Kamieński
Inspektorzy nadzoru robót branżowych: Marek Sołowiej, Eugeniusz Łazewski, Ryszard Poleszak i Zenon Sosnowski
Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych: Wiesław Kiśluk
Inwestor: GDDKiA Oddział Białystok
Wykonawca: Budimex SA

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content