Zjazd Sprawozdawczy Podlaskiej OIIB

Działalność organów w 2023r., budżet na 2024r., odznaki honorowe, dyskusja o praktykach zawodowych. Tak, w skrócie, można opisać XXIII Zjazd Podlaskiej OIIB.

Rzeczowo i sprawnie przebiegło spotkanie delegatów Podlaskiej OIIB – pierwsze o charakterze sprawozdawczym w formule stacjonarnej w tej kadencji. Zjazd, jak głosi ustawa, najwyższy organ Izby, spełnił również swą rolę jako forum do wymiany poglądów. Odbył się 19 kwietnia br., tradycyjnie już, w „Domu Technika” w Białymstoku. Zgromadził tym razem 90 na 115 delegatów i trwał ponad trzy godziny.

Po otwarciu obrad, minutą ciszy uczczono pamięć członków, którzy odeszli z grona Podlaskiej Izby. Ich nazwiska wyczytał Krzysztof Ciuńczyk, przewodniczący Okręgowej Rady POIIB
Od Zjazdu, który odbył się w 2023 r. z grona członków Podlaskiej OIIB odeszli:
śp. Sławomir Bożuk
śp. Elżbieta Anna Fink-Finowicka
śp. Ryszard Matłowski
śp. Zbigniew Pruszyński
śp. Mirosław Jerzy Szumski

Rodzinom i najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składa
Okręgowy Zjazd Podlaskiej OIIB

Następnie z uwagi na brak udziału w wydarzeniu przedstawiciela PIIB, delegaci wysłuchali listu Mariusza Dobrzenieckiego – prezesa Polskiej Izby IB, skierowanego do uczestników Zjazdu. Prezes podkreślił w nim konieczność wspólnego działania, nawiązał do zachodzących dynamicznych przemian gospodarczych i legislacyjnych, a ponadto pogratulował osiągnięć POIIB w 2023 r. i życzył wielu sukcesów w 2024 r.

Zjazd, jako sprawozdawczy, skoncentrowany był głównie na ocenie działalności Izby w roku 2023. Obrady prowadził Waldemar Jasielczuk (w środku), wybrany przez delegatów na przewodniczącego Zjazdu. Na zdjęciu prezydium Zjazdu

Uroczystym akcentem obrad było wręczenie odznak honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadanych przez Krajową Radę PIIB w 2022, 2023 i 2024 r. na wniosek organów Podlaskiej Izby IB.

Otrzymali je:

Marek Gwiazdowski – Złota Odznaka Honorowa PIIB

Srebrne Odznaki Honorowe PIIB:

Tomasz Kamiński

Janusz Ryszard Krentowski

Karol Paweł Mor

Tomasz Konrad Olewiński

Wojciech Sadowski

Adam Sawicki

Tomasz Surowiec

Jacek Szumski

Odznaczonym serdecznie gratulujemy

Zmniejszenie składu organów

Kolejnym punktem porządku obrad była kwestia przyjęcia rezygnacji i odwołania z funkcji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a następnie zmniejszenia lub uzupełnienia składu dwóch organów Podlaskiej OIIB: OROZ i OKR. Wynikało to z rezygnacji z pełnienia funkcji w tych organach przez dwóch ich członków: Kamila Wierciszewskiego – z funkcji Rzecznika i Tomasza Niedźwiedzkiego – z Komisji Rewizyjnej. W takich sytuacjach regulaminy izbowe przewidują zmniejszenie liczby członków danego organu, potwierdzenie objęcie mandatu przez kandydata, który w ostatnio przeprowadzonych wyborach do tego organu uzyskał kolejno największą liczbę głosów albo wybory uzupełniające. Zjazd opowiedział się za zmniejszeniem składu tych organów, podejmując stosowne uchwały. W ten sposób Komisja Rewizyjna do końca kadencji będzie działała w składzie pięcio-, a Rzecznik w siedmioosobowym.

Podsumowanie roku 2023

Po tej części przystąpiono do przedstawienia sprawozdań. Działalność Rady w 2023 r. zaprezentował jej przewodniczący Krzysztof Ciuńczyk, akcentując najważniejsze decyzje tego organu i wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnim roku. Przedstawił także obszerną prezentację na ten temat. Sprawozdanie finansowe zreferowała Agnieszka Wawdziejczuk, skarbnik Okręgowej Rady. Działalność pozostałych organów przedstawili ich przewodniczący: Krzysztof Falkowski – Komisji Kwalifikacyjnej, Wojciech Kamiński – Sądu Dyscyplinarnego, Elżbieta Sacharewicz – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – koordynator oraz Tadeusz Maciak – Komisji Rewizyjnej. Ponieważ sprawozdania zostały wcześniej przesłane delegatom, referujący przedstawili skrócone relacje z pracy organów w formie prezentacji.

Po 30-minutowej regulaminowej przerwie w obradach, w wyniku głosowania delegaci zatwierdzili przedstawione sprawozdania oraz ocenili pozytywnie wykonanie budżetu POIIB w 2023 r., udzielając absolutorium Radzie POIIB. Następnie projekt budżetu przedstawiła zebranym Agnieszka Wawdziejczuk. Zjazd bezwzględną większością głosów zaakceptował ten plan wydatków, który stanowi jednocześnie program działania Rady w 2024 r.

Kolejną kwestią, związaną z rachunkowością i sprawozdawczością finansową Izby, było podjęcie przez Zjazd uchwały w sprawie przyjęcia w Podlaskiej Izbie uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro za 2024 r. i lata kolejne.

Inicjatywy

Ostatnim etapem spotkania było głosowanie nad wnioskami przedłożonymi przez delegatów. W efekcie przyjęto postulat o zamieszczeniu w portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dostępnych inżynierom budownictwa „środowiskowych zasad wyceny prac projektowych”. Postulat ten zostanie przekazany do Krajowego Zjazdu Polskiej Izby. Jest on ponowieniem wniosku w tej samej kwestii przedłożonego przez podlaskich delegatów Zjazdowi Krajowemu w roku ubiegłym.

Odrzucony natomiast został wniosek o pokrycie w całości lub części składek na ubezpieczenie OC członków Podlaskiej Izby z budżetu Izby. U podstawy tej inicjatywy leżało równe wydatkowanie środków z budżetu na członków, nie korzystających z innych form oferowanych i finansowanych przez Izbę, jak np. imprezy integracyjne, czy szkolenia. Jednym z argumentów przeciwko przyjęciu takiego rozwiązania były kwestie formalno-podatkowe.

Zjazd przyjął również wnioski do Krajowej Rady PIIB o przyznanie odznak honorowych PIIB Agnieszce Żero i Mariuszowi Kłokowskiemu – zastępcom przewodniczącego OR oraz Krzysztofowi Glebie-Zawadzkiemu – zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej POIIB.

Po bloku głosowań delegaci zostali zachęceni do dyskusji. Delegat Piotr Szutkiewicz poruszył problem praktyk zawodowych upoważniających do wykonywania zawodu, wskazując na potrzebę zapewnienia ich odpowiedniego poziomu. Głos w dyskusji zabrał Krzysztof Falkowski, który potwierdził wagę tego tematu, apelując w podsumowaniu wypowiedzi o rzetelne podejście do potwierdzania praktyk przez inżynierów, którzy je nadzorują.

Po dyskusji, Waldemar Jasielczuk zamknął obrady, dziękując delegatom za przybycie i czynny udział w spotkaniu.

Tekst i zdjęcia: Monika Urban-Szmelcer

Skład organów zjazdowych:
Prezydium Zjazdu:
Waldemar Jasielczuk – przewodniczący Zjazdu
Agnieszka Żero i Sylwia Kozłowska-Kaliś – zastępcy przewodniczącego Zjazdu
Agnieszka Wawdziejczuk – sekretarz
Leszek Antoni Andrulewicz – zastępca sekretarza

Komisja Mandatowo-Skrutacyjna:
Krzysztof Gleba-Zawadzki – przewodniczący
Beata Ambrożej – sekretarz
Agnieszka Katarzyna Kozłowska, Mariusz Grabowski i Piotr Krasowski

Komisja Uchwał i Wniosków:
Wojciech Kamiński – przewodniczący
Tomasz Marcin Pawłowski – sekretarz
Wojciech Julian Bołbot, Lucyna Huryn i Tomasz Jacek Płazak

Komisja Wyborcza:
Karol Paweł Mor – przewodniczący
Marta Krajewska – sekretarz
Ryszard Feliks Kruszewski, Grażyna Siemiończyk i Mariusz Truszkowski

Udostępnij :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Szukaj
Najchętniej czytane
Kategorie
Archiwum
Archiwa
Subskrybuj!
Zapisz się na nasz newsletter i bądź na bieżąco!
Skip to content